הדרכה ללימוד קבלה


א.  קבלת הראשונים
שערי אורה מאת ר' יוסף ג'קטילה.
עבודת הקודש מאת ר' מאיר אבן גבאי. חלק היחוד.
פרדס רמונים מאת ר' משה קורדובירו. שערים א-ח.
סיכום נאה של דברי הראשונים נמצא בספר שני לוחות הברית מאת ר' ישעיה הורביץ, תולדות אדם, ורשה תרכ"ג, ג ע"ג - ח ע"ג.

ב.  הקדמות ופירושים לקבלת האר"י
שומר אמונים מאת ר' יוסף אירגס.
מאמר הויכוח מאת ר' משה חיים לוצאטו.
דעת תבונות וספר הכללים מאת ר' משה חיים לוצאטו.
קל"ח פתחי חכמה מאת ר' משה חיים לוצאטו.

ג.   קבלת האר"י
דברי ר' חיים ויטל:
באור זוהר ח"ב רנד ע"ב, שער מאמרי רשב"י, ירושלים תרנ"ח, לג ע"א - לד ע"ג.
באור אדרא זוטא, ד"ה דע כי - נשמה לכל הנשמות ההם, שער מאמרי רשב"י, מז ע"ד - נה (נדפס בטעות: נו) ע"ב.
שער המצוות, באור מצוות אכילה, פרשת עקב, ד"ה כוונת האכילה עצמה, ירושלים תרס"ה, מא ע"ב ואילך.
דרוש בעולם האצילות, שער ההקדמות, ירושלים תרס"ט, נד ע"ב - ס ע"ג.
דרוש אדם קדמון, פעם שניה, שער ההקדמות, ט ע"ג - יב ע"א.
דרוש אדם קדמון, פעם שלישית, שער ההקדמות, יב ע"ג - טו ע"ד, כ ע"ד - לה ע"ד.

דברי האר"י עצמו:
[דברים אלו כתב האר"י לפני שלימד את תלמידיו בצפת. לכאורה צריך ללומדם קודם שלומדים את דברי תלמידיו. אלא שמעטים דבריו וקשים הם, ועל כן אי אפשר להבינם אלא אחר שמבינים את דברי תלמידיו. האר"י ביאר כאן את המשמעות של סדר האצילות, ויש לעיין בדבריו בתשומת לב.]
באור ספרא דצניעותא, זוהר ח"ב קעו ע"ב - קעז ע"א, שער מאמרי רשב"י, כא ע"א - ל ע"ג, ל ע"ד - לא ע"ב; ספר קבלת האר"י, ירושלים תשס"ח, עמ' 947–1009.
באור אדרא זוטא, זוהר ח"ג רצ ע"ב, ד"ה בספרא דרב המנונא, שער מאמרי רשב"י, נט ע"א - ע"ב; ספר קבלת האר"י, עמ' 1010–1011.