דברי פתיחה

בין השיטין והשיטות - דברי פתיחה


קבלת האר"י פותחת שער חדש בחכמת הקבלה.
האר"י פירש מחדש את ספר הזוהר, וחידש עיקרים רבים במהלך ההאצלה.
צמצום, קלקול ותיקון, המשכת מוחין - אלה הם אחדים מיסודותיו של מהלך ההאצלה
שלימד האר"י.
עוד חידש האר"י סדר שלם של כוונות התפילה לכל השנה, פירושי פסוקים
ומאמרי חז"ל, כוונות המצוות וסדרי גלגולים.
תחילתה של קבלת האר"י בפירושים שכתב האר"י עצמו בהיותו במצרים,
והמשכה בדרושים שהורה לתלמידיו בצפת.


מהלך ההאצלה שלימד האר"י היה ליסודה של חכמת הקבלה בדורות האחרונים.
כל המקובלים האחרונים קיבלו את מהלך ההאצלה ואת סדרי הכוונות
שהורה האר"י, והשתדלו לפרשם.
אחדים מהם קיבלו את דבריו כפשוטם, ועסקו ביישוב סתירות בין דרושים שונים שלימד,
ואחדים ביקשו את משמעות דבריו ואת תכליתו של מהלך ההאצלה - ה'נמשל' של המשל שהוא לימד.
נפלגו המקובלים האחרונים איש איש לשיטתו ולדרכו, אבל כולם נסמכו על קבלת האר"י.


ב'בין השיטין והשיטות' נכתוב מעט על שיטותיהם של מקצת מן המקובלים האחרונים
כפי שעולה מעיון בין שיטי חיבוריהם.


יוסף אביב"י